A.S.M TRANS TEAM KORZENIOWSKI SPÓŁKA JAWNA AGNIESZKA KORZENIOWSKA, MONIKA KORZENIOWSKA, SYLWESTER KORZENIOWSKI

Stan na dzień 2021-10-19 godz. 18:19:46
Numer KRS: 0000558669
Numer REGON: 361605203
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-05-26
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-05-14
Sygnatura akt[RDF/200484/20/179]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2015-05-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.S.M TRANS TEAM KORZENIOWSKI SPÓŁKA JAWNA AGNIESZKA KORZENIOWSKA, MONIKA KORZENIOWSKA, SYLWESTER KORZENIOWSKI2015-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-05-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2015-05-26 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. MIECZYSŁAWA WRONY nr domu 48A nr lokalu - kod pocztowy 30-399 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2015-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.04.2015 R.2015-05-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-05-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORZENIOWSKA2015-05-26 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2015-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-05-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-05-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-05-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-05-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORZENIOWSKA2015-05-26 do dziś
2. ImionaMONIKA2015-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-05-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-05-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORZENIOWSKI2015-05-26 do dziś
2. ImionaSYLWESTER2015-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-05-26 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-05-26 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-05-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-05-26 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-05-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.2015-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORZENIOWSKA2015-05-26 do dziś
2. ImionaMONIKA2015-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORZENIOWSKI2015-05-26 do dziś
2. ImionaSYLWESTER2015-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORZENIOWSKA2015-05-26 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2015-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-05-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2015-05-26 do dziś
245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-05-26 do dziś
345 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2015-05-26 do dziś
445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 26.05.2015 DO 31.12.20152018-12-04 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-04 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-04 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-14 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów