BUSINESS ADVISORS LEGAL MIŁOSZ, JANKOWSKA I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000558559
Numer REGON: 361557119
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-05-18
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-03-18
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/13535/21/698]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2015-05-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS ADVISORS LEGAL MIŁOSZ, JANKOWSKA I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI2021-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-05-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-05-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 151 nr lokalu 16 kod pocztowy 02-555 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-02-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejLEGAL@BATL.PL2017-02-09 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BATL.PL2017-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104-05-20152015-05-18 do dziś
229.12.2016 - ZMIENIONO §6, §8 I §10 UST.1 - USTALONO TEKST JEDNOLITY2017-02-09 do dziś
317.02.2021 R., ZMIANA §2 UMOWY SPÓŁKI2021-03-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-05-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoMIŁOSZ2015-05-18 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ONUFRY2015-05-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-05-18 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2015-05-18 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-05-18 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-05-18 do dziś
2
1. NazwiskoJANOWSKA2017-02-09 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA DOROTA2017-02-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-02-09 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2017-02-09 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-02-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-02-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-02-09 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-02-09 do dziś
3
1. NazwiskoŻUROWSKA2017-02-09 do dziś
2. ImionaDOROTA AGNIESZKA2017-02-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-02-09 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2017-02-09 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-02-09 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-02-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-05-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ JEJ PARTNERZY, PRZY CZYM PRZY SKŁADANIU OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PARTNERÓW ŁĄCZNIE.2017-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANOWSKA2017-02-09 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA DOROTA2017-02-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-02-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUROWSKA2017-02-09 do dziś
2. ImionaDOROTA AGNIESZKA2017-02-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-02-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIŁOSZ2015-05-18 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ONUFRY2015-05-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2015-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-07 do dziś
2OD 15.05.2015 DO 31.12.20152019-04-10 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów