HGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000558527
Numer REGON: 241470727
Numer NIP: 6423118002
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-06-16
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2021-10-07
Sygnatura akt[RDF/344365/21/441]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2015-06-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 241470727 NIP 64231180022015-06-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHGBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA2015-06-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-06-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-11-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. MONOPOLOWA nr domu 4 kod pocztowy 51-501 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2016-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu131.01.2015 R. - NOTARIUSZ ARTUR PĘDRACKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU, REP.A NR 489/2015 11.04.2015 R. - NOTARIUSZ ARTUR PĘDRACKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU, REP.A NR 2897/2015 - PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU SPÓŁKI2015-06-16 do dziś
211.08.2016 R. - REP.A NR 1847/2016, NOTARIUSZ ARTUR GANICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU - ZMIANA TREŚCI §2 STATUTU SPÓŁKI2016-11-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-06-16 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2015-06-16 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2015-06-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2015-06-16 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale31.01.2015R. NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW HGBS FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODJĘŁO UCHWAŁĘ NR 1/01/2015 O PRZEKSZTAŁCENIU W TRYBIE ART. 551 §1 K S H SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ [ AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ARTURA PĘDRACKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU, REP. A NR 489/2015 ].2015-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaHGBS FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-16 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2015-06-16 do dziś
3. Numer w rejestrze0000346145 2015-06-16 do dziś
5. Numer REGON2414707272015-06-16 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAYFLEX LIMITED2019-06-26 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2019-06-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2000000,00 ZŁ2015-06-16 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji40002015-06-16 do dziś
4. Wartość nominalna akcji500,00 ZŁ2015-06-16 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego2000000,00 ZŁ2015-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2015-06-16 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii40002015-06-16 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-06-16 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2015-06-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-06-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTUCZYK2019-10-22 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2019-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-12-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2015-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoVAKHIVSKYI2021-04-30 do dziś
2. ImionaSTANISLAV2021-04-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-30 do dziś
21. NazwiskoSTARĘGA2019-12-18 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-12-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-18 do dziś
31. NazwiskoMATECKI2019-12-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-12-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-18 do dziś
41. NazwiskoPRZYTULSKA2019-08-29 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2015-06-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-06-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy122 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2015-06-16 do dziś
201 6 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2015-06-16 do dziś
311 01 Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI2015-06-16 do dziś
411 02 Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH2015-06-16 do dziś
511 03 Z PRODUKCJA CYDRU I POZOSTAŁYCH WIN OWOCOWYCH2015-06-16 do dziś
611 04 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NIEDESTYLOWANYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH2015-06-16 do dziś
711 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH2015-06-16 do dziś
818 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2015-06-16 do dziś
921 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2015-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
2data złożenia 28.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-07 do dziś
3data złożenia 06.02.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-06 do dziś
4data złożenia 06.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-06 do dziś
5data złożenia 06.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-06 do dziś
6data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
7data złożenia 20.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-20 do dziś
8data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
9data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
10data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-07 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-06 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-06 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-06 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-14 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-07 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-07 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-07 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-07 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-06 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-06 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-06 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-14 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów