EMTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000558408
Numer REGON: 361516920
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-05-14
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-04-27
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/10952/22/331]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-05-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2015-05-14 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. SZLAK nr domu 77 nr lokalu 222 kod pocztowy 31-153 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2022-04-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejEMTONSPZOO@GMAIL.COM2017-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.05.20152015-05-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-05-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-05-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYL2017-04-13 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ANNA2017-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2017-04-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTERKOWIEC2022-04-27 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2022-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ2022-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-05-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTERKOWIEC2022-04-27 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2022-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-04-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2019-01-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2019-01-25 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-01-25 do dziś
358 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2019-01-25 do dziś
463 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2019-01-25 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-01-25 do dziś
674 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2019-01-25 do dziś
795 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2019-01-25 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-01-25 do dziś
933 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2019-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
2data złożenia 15.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów