EXITO EWA FIRLEJ-DĘBOWSKA, MARCIN DĘBOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000558333
Numer REGON: 361549083
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-05-19
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2015-11-27
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/9763/15/491]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2015-05-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXITO EWA FIRLEJ-DĘBOWSKA, MARCIN DĘBOWSKI SPÓŁKA JAWNA2015-05-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-05-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-11-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 85 nr lokalu 21 kod pocztowy 02-001 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 08 KWIETNIA 2015 R., REPERTORIUM A NR 2061/2015, NOTARIUSZ GABRIELA GRABOŃ-GRZEŚKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE.2015-05-19 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 8 LIPCA 2015 R., REPERTORIUM A NR 3069/2015, NOTARIUSZ GABRIELA GRABOŃ-GRZEŚKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. ZMIANA §3.2015-11-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-05-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRLEJ DĘBOWSKA2015-05-19 do dziś
2. ImionaEWA AGNIESZKA2015-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-05-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-05-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-05-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-05-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĘBOWSKI2015-05-19 do dziś
2. ImionaMARCIN2015-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-05-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-05-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-05-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-05-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-05-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI (REPREZENTACJA SAMOISTNA)2015-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRLEJ DĘBOWSKA2015-05-19 do dziś
2. ImionaEWA AGNIESZKA2015-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĘBOWSKI2015-05-19 do dziś
2. ImionaMARCIN2015-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-05-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-05-19 do dziś
231 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2015-05-19 do dziś
346 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2015-05-19 do dziś
447 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-05-19 do dziś
531 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2015-05-19 do dziś
631 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2015-05-19 do dziś
747 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-05-19 do dziś
847 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-05-19 do dziś
968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów