GLP THALASSA (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000558262
Numer REGON: 361328838
Numer NIP: 5252616482
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-05-15
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-09-08
Sygnatura akt[RDF/328075/21/415]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 361328838 NIP 52526164822015-05-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGLP THALASSA (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-05-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-05-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ZŁOTA nr domu 59 kod pocztowy 00-120 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.04.2015 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY JAKUB KULCZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ WALKOWSKI SŁAWOMIR BORZĘCKI SPÓŁKA CYWILNA, REP. A NR 3402/20152015-05-15 do dziś
228.08.2015 R. REPERTORIUM A NR 2790/2015, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ JAKUB KULCZYCKI ZMIANA §12015-10-22 do dziś
310.07.2020 R., REP. A NR 5504/2020, NOTARIUSZ EDYTA CZARTORYSKA-GANCZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLENIE CAŁEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO (§1-§23) ORAZ PRZYJĘCIE GO W NOWYM BRZMIENIU (§1-§14),2020-08-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-05-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-05-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLP CDP I CEE MIDCO 1 S.A R.L.2021-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały46.101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.305.050,00 ZŁ2021-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-04-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2305050,00 ZŁ2021-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-05-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE2020-08-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA2019-06-14 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-06-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZECHOWICZ2018-11-20 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2018-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-11-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaVAN DER BEKEN2017-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-05-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-05-15 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-05-15 do dziś
342 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2015-05-15 do dziś
442 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2015-05-15 do dziś
542 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-05-15 do dziś
668 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-05-15 do dziś
768 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-05-15 do dziś
868 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2015-05-15 do dziś
981 10 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2015-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2016 okres OD 21.04.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
2data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
3data złożenia 03.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-03 do dziś
4data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
5data złożenia 16.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
6data złożenia 08.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.04.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-03 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów