HI GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HI MEDIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-23 godz. 02:10:20
Numer KRS: 0000558002
Numer REGON: 361540544
Numer NIP: 9512392829
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-05-13
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-06-29
Sygnatura akt[RDF/305838/21/381]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-05-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHI GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HI MEDIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-05-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-05-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-05-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BOKSERSKA nr domu 2 nr lokalu 13 kod pocztowy 02-682 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-05-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMAREK@HIGRUPA.PL2015-05-13 do dziś
4. Adres strony internetowejHTTP://HIGRUPA.PL/2015-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106.05.2015 R., NOTARIUSZ PATRYCJA TOMALA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 788/2015.2015-05-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-05-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHI GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3613598332015-05-13 do dziś
4. Numer KRS0000554963 2015-05-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZABRAŃSKI2015-05-13 do dziś
2. ImionaMAREK JAN2015-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-05-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-05-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-05-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-05-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-05-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁOTYCH2015-05-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁOTYCH2015-05-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁOTYCH2015-05-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-05-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPSZCZÓŁKOWSKI2015-05-13 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2015-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-05-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-05-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-05-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁOTYCH2015-05-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁOTYCH2015-05-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁOTYCH2015-05-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-05-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-05-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA I SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB DZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI MAREK SZABRAŃSKI - PREZES ZARZĄDU.2015-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHI GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3613598332015-05-13 do dziś
4. Numer KRS0000554963 2015-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-05-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-05-13 do dziś
273 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2015-05-13 do dziś
373 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2015-05-13 do dziś
473 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2015-05-13 do dziś
573 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2015-05-13 do dziś
658 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2015-05-13 do dziś
762 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-05-13 do dziś
862 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-05-13 do dziś
963 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2016 okres OD 13.05.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
2data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
3data złożenia 24.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
4data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
5data złożenia 03.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-03 do dziś
6data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.05.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-03 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów