BOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000557840
Numer REGON: 361535158
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-05-18
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-09-23
Sygnatura akt[RDF/332504/21/577]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-05-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2015-05-18 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. WIDZEWSKA nr domu 14 kod pocztowy 92-229 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2017-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.04.2015 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW MILO, REPERTORIUM A NR 2204/2015.2015-05-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-05-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-05-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLACZEK2015-05-18 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ KRZYSZTOF2015-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000,00 ZŁOTYCH2015-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-05-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPAŃSKI2015-05-18 do dziś
2. ImionaJERZY PIOTR2015-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000,00 ZŁOTYCH2015-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-05-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIDERSKI2015-05-18 do dziś
2. ImionaMAREK KAROL2015-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000,00 ZŁOTYCH2015-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-05-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2015-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-05-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, SKŁADA ON OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLACZEK2015-05-18 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ KRZYSZTOF2015-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-05-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPAŃSKI2015-05-18 do dziś
2. ImionaJERZY PIOTR2015-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-05-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-05-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2015-05-18 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-05-18 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-05-18 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-05-18 do dziś
570 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-05-18 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-05-18 do dziś
746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-05-18 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-05-18 do dziś
946 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2015-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2016 okres OD 21.04.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
2data złożenia 20.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
3data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
4data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
5data złożenia 20.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-20 do dziś
6data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
7data złożenia 23.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.04.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-20 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.04.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów