HIFI NIERUCHOMOŚĆ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000557507
Numer REGON: 361515687
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-05-11
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-02-14
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/62969/21/633]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIFI NIERUCHOMOŚĆ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-05-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRODZISKI gmina ŻABIA WOLA miejscowość SIESTRZEŃ2015-11-12 do dziś
2. Adresmiejscowość SIESTRZEŃ ulica UL. ŻELECHOWSKA nr domu 4 kod pocztowy 96-321 poczta SIESTRZEŃ kraj POLSKA 2015-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.03.2015R. WOJCIECH GONET - NOTARIUSZ,KANELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE, REP.A 213/2015.2015-05-11 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.06.2015R. REP.A NR 584/2015, NOTARIUSZ WOJCIECH GONET, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH GONET NOTARIUSZ, UL.PUŁAWSKA 45 LOK.20, 05-500 PIASECZNO, ZMIENIONO PAR.9 I PAR.12.2015-08-24 do dziś
324.09.2015 R., REP. A NR 1085/2015, NOTARIUSZ WOJCIECH GONET NOTARIUSZ W PIASECZNIE, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE UL. PUŁAWSKA 45 LOK.20, 05-500 PIASECZNO. ZMIANA § 3.2015-11-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-05-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-05-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHIFI GROUP S.A.2015-05-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8375 (OSIEM TYSIĘCY TRZYSTA SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 418.750 ZŁ (CZTERYSTA OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2015-08-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-08-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego418750,00 ZŁ2015-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-05-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYH SAMODZIELNIE ORAZ PROKURENT SAMODZIELNIE.2015-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHIRSCHI2022-02-14 do dziś
2. ImionaJONATHAN2022-02-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICE-PREZES ZARZĄDU2022-02-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-02-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHIRSCHI2015-05-11 do dziś
2. ImionaPIERRE EMMANUEL2015-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-05-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPORĘBSKI2015-05-11 do dziś
2. ImionaMARCIN KRZYSZTOF2015-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-05-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA2015-05-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-05-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-05-11 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-05-11 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-05-11 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-05-11 do dziś
582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2015-05-11 do dziś
682 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2015-05-11 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2016 okres OD 19.03.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
2data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
3data złożenia 20.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-04 do dziś
4data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
5data złożenia 29.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
6data złożenia 04.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.03.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-04 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.03.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-04 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów