DOBROSIELSKI, SZYMCZAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000557464
Numer REGON: 361520270
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-05-11
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-02-21
Sygnatura akt[RDF/277762/21/897]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2015-05-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBROSIELSKI, SZYMCZAK SPÓŁKA JAWNA2015-05-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-05-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina STARE BABICE miejscowość STARE BABICE2019-09-02 do dziś
2. Adresmiejscowość STARE BABICE ulica UL. DWORKOWA nr domu 51 kod pocztowy 05-082 poczta STARE BABICE kraj POLSKA 2019-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 26.02.2015R. 23.04.2015 ZMIENIONO PARAGRAF 32015-05-11 do dziś
202.11.2015R. ZMIANA PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI2017-10-26 do dziś
317.06.2019 R. - ZMIANA § 32019-09-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-05-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBROSIELSKI2015-05-11 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MICHAŁ2015-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-05-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-05-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-05-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-05-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMCZAK2015-05-11 do dziś
2. ImionaDARIUSZ EDWARD2015-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-05-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-05-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-05-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-05-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-05-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW ORAZ KAŻDY Z LIKWIDATORÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2015-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBROSIELSKI2015-05-11 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MICHAŁ2015-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMCZAK2015-05-11 do dziś
2. ImionaDARIUSZ EDWARD2015-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-05-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-05-11 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-05-11 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-05-11 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-05-11 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-17 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-17 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów