CT LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-23 godz. 11:57:37
Numer KRS: 0000557316
Numer REGON: 361036082
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-05-11
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-06-19
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/27016/23/249]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3610360822015-05-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCT LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-05-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość WOLA MROKOWSKA2023-01-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WOLA MROKOWSKA ulica UL. ALEJA KRAKOWSKA nr domu 5B kod pocztowy 05-552 poczta MROKÓW kraj POLSKA 2023-01-19 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@CTLOGISTIC.COM.PL2015-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.03.2015R. - KANCELARIA NOTARIALNA ROMAN TOKARCZYK NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 993/2015.2015-05-11 do dziś
216.04.2019R. - KANCELARIA NOTARIALNA ROMAN TOKARCZYK NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 2090/2019, ZMIENIONY §3 DOTYCZĄCY ZMIANY SIEDZIBY SPÓŁKI.2023-01-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-05-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-05-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUMMINS TRANSPORT LTD2016-08-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ2016-08-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-08-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2015-05-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO I WIELOOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKE REPREZENTUJE CZONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYH SAMODZIELNIE.2015-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUMMINS2016-08-02 do dziś
2. ImionaSHANE NICHOLAS2017-03-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-08-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-05-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-05-11 do dziś
233 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2015-05-11 do dziś
345 2 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-05-11 do dziś
449 10 Z TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY2015-05-11 do dziś
549 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW2015-05-11 do dziś
649 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2015-05-11 do dziś
749 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2015-05-11 do dziś
849 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2015-05-11 do dziś
952 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2015-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.06.2016 okres OD 11.05.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
2data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
3data złożenia 13.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-15 do dziś
4data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-08 do dziś
5data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 01.01.20192020-10-14 do dziś
6data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-02 do dziś
7data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
8data złożenia 09.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.05.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-15 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-08 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 01.01.20192020-10-14 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-02 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.05.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-15 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-08 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 01.01.20192020-10-14 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-02 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów