A & P OSADNIK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000557162
Numer REGON: 361529867
Numer NIP: 9691613252
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-05-15
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-06-29
Sygnatura akt[RDF/511698/23/95]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2015-05-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA & P OSADNIK SPÓŁKA JAWNA2015-05-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-05-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICKI gmina TOSZEK miejscowość TOSZEK2015-05-15 do dziś
2. Adresmiejscowość TOSZEK ulica UL. JÓZEFA VON EICHENDORFFA nr domu 18 kod pocztowy 44-180 poczta TOSZEK kraj POLSKA 2015-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.04.2015 R.2015-05-15 do dziś
201.06.2016 R. - ZMIENIONO §2 UST.32018-01-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-05-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSADNIK2015-05-15 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA ANNA2015-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-05-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2015-05-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-05-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-05-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSADNIK2015-05-15 do dziś
2. ImionaPIOTR KRZYSZTOF2015-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-05-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2015-05-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-05-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-05-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-05-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2015-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSADNIK2015-05-15 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA ANNA2015-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSADNIK2015-05-15 do dziś
2. ImionaPIOTR KRZYSZTOF2015-05-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-05-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2018-01-25 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-01-25 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-01-25 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2018-01-25 do dziś
577 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-01-25 do dziś
681 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2018-01-25 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-01-25 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2018-01-25 do dziś
982 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2018-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-28 do dziś
2OD 15.05.2015 DO 31.12.20152019-03-28 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-28 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-28 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów