APTEKA RADIX BARBARA JURKOWSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000557078
Numer REGON: 850230704
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-05-08
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2023-11-23
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/20243/23/714]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2015-05-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 850230704 NIP 86800014212015-05-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA RADIX BARBARA JURKOWSKA SPÓŁKA JAWNA2015-10-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-05-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat BOCHEŃSKI gmina RZEZAWA miejscowość RZEZAWA2015-05-08 do dziś
2. Adresmiejscowość RZEZAWA ulica UL. WIŚNIOWA nr domu 9 kod pocztowy 32-765 poczta RZEZAWA kraj POLSKA 2015-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.03.2015R. - UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2015-05-08 do dziś
204.09.2015 R. ZMIANA § 1, § 4 PKT 1,2,3 UMOWY SPÓŁKI 14.09.2015 R. ZMIANA § 4 PKT 1,2,3 UMOWY SPÓŁKI2015-10-19 do dziś
330.09.2023R ZMIANA § 4 UST 1 - 32023-11-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-05-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2015-05-08 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale02.03.2015R. - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ POD FIRMĄ: APTEKA „RADIX” S.C. BARBARA JURKOWSKA, MARTA GRABIAS O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNA POD FIRMĄ: APTEKA RADIX BARBARA JURKOWSKA, MARTA GRABIS SPÓŁKA JAWNA2015-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA „RADIX” S.C.BARBARA JURKOWSKA, MARTA GRABIAS2015-05-08 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-05-08 do dziś
5. Numer REGON8502307042015-05-08 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJURKOWSKA2015-05-08 do dziś
2. ImionaBARBARA JÓZEFA2015-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-05-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-05-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-05-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-05-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2023-11-23 do dziś
2. ImionaMARCIN ROMAN2023-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-11-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2023-11-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2023-11-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-11-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-05-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2015-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2023-11-23 do dziś
2. ImionaMARCIN ROMAN2023-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJURKOWSKA2015-05-08 do dziś
2. ImionaBARBARA JÓZEFA2015-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-05-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2015-05-08 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-05-08 do dziś
352 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2015-05-08 do dziś
447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-05-08 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-22 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-22 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 01.01.20202021-10-03 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-07 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów