TAN HIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000557040
Numer REGON: 361501930
Numer NIP: 1231298158
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-05-08
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-08-23
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/37562/23/762]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAN HIEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-05-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2023-08-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ZBĄSZYŃSKA nr domu 8 nr lokalu B kod pocztowy 02-221 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2023-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.04.2015R., KANCELARIA NOTARIALNA ALDONA CZAMARSKA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 705/2015.2015-05-08 do dziś
26.06.2023 R., REPERTORIUM A NR 4075/2023, NOTARIUSZ MAJA LEWANDOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W JABŁONOWIE, UL. MIĘDZYNARODOWA 9/5, 05-552 JABŁONOWO, ZMIENIONO: UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI , PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI.2023-08-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-05-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-05-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOANG2020-10-22 do dziś
2. ImionaVAN TAN2020-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9900 ZŁ2020-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2015-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-05-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOANG2019-06-11 do dziś
2. ImionaVAN TAN2019-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2015-05-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-05-08 do dziś
246 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2015-05-08 do dziś
346 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2015-05-08 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-05-08 do dziś
547 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-05-08 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-05-08 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-05-08 do dziś
856 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-05-08 do dziś
979 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2015-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
2data złożenia 21.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-21 do dziś
3data złożenia 20.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-20 do dziś
4data złożenia 08.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
5data złożenia 21.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
6data złożenia 30.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-30 do dziś
7data złożenia 18.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-21 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-20 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-30 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-21 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-20 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-30 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów