L LEDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000556999
Numer REGON: 361450864
Numer NIP: 7252086281
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-05-06
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2024-01-15
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/1095/24/979]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL LEDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-05-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-09-05 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. OFIAR DĄBIA nr domu 10A kod pocztowy 31-566 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2017-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.05.20152015-05-06 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 20 LIPCA 2017 R., NOTARIUSZ EWA KNUPLERZ KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 10905/2017 ZMIENIONO TREŚĆ § 1, § 3, § 4, § 6, SKREŚLONO § 15 I W ZWIĄZKU Z TYM ZMIENIONO NUMERACJĘ KOLEJNYCH PRZEPISÓW2017-09-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-05-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-05-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLOPOTOVA2017-02-08 do dziś
2. ImionaVICTORIIA2017-02-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ2017-02-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLOPOTOV2017-02-08 do dziś
2. ImionaVIACHESLAV2017-02-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁ2017-02-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-05-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLOPOTOV2017-02-08 do dziś
2. ImionaVIACHESLAV2017-02-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-02-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLOPOTOVA2017-02-08 do dziś
2. ImionaVICTORIIA2017-02-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-02-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-09-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2017-09-05 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-09-05 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-09-05 do dziś
447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-09-05 do dziś
520 12 Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW2017-09-05 do dziś
620 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH2017-09-05 do dziś
720 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2017-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.01.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-23 do dziś
2data złożenia 17.01.2019 okres OD 06.05.2015 DO 31.12.20152019-01-25 do dziś
3data złożenia 23.01.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-24 do dziś
4data złożenia 07.06.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-18 do dziś
5data złożenia 04.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-18 do dziś
6data złożenia 03.11.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-11-08 do dziś
7data złożenia 03.11.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-08 do dziś
8data złożenia 12.01.2024 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202024-01-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-23 do dziś
2OD 06.05.2015 DO 31.12.20152019-01-25 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-24 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-18 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-18 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-11-08 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-08 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202024-01-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-23 do dziś
2OD 06.05.2015 DO 31.12.20152019-01-25 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-24 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-11-08 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów