„BUD-SERWIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000556905
Numer REGON: 361438490
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-05-06
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2017-09-04
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/15350/17/292]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUD-SERWIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-05-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KONIŃSKI gmina STARE MIASTO miejscowość MODŁA KSIĘŻA2017-09-04 do dziś
2. Adresmiejscowość MODŁA KSIĘŻA nr domu 12 kod pocztowy 62-571 poczta STARE MIASTO kraj POLSKA 2017-09-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.05.2015R.2015-05-06 do dziś
218.04.2017R., REP. A NR 1.564/2017, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, NOTARIUSZ ALEKSANDER DROŻDŻ - ZMIENIONO: §3, §6, - UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2017-09-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-05-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-05-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILARCZYK2017-09-04 do dziś
2. ImionaDANUTA JÓZEFA2017-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ2017-09-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-05-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILARCZYK2017-09-04 do dziś
2. ImionaDANUTA JÓZEFA2017-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-09-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPILARCZYK2017-09-04 do dziś
2. ImionaTOMASZ2017-09-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-09-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-09-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów