BOROWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000556882
Numer REGON: 361437303
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-05-06
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-05-10
Sygnatura akt[RDF/290793/21/409]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOROWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-05-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat POLICKI gmina KOŁBASKOWO miejscowość KOŁBASKOWO2017-07-17 do dziś
2. Adresmiejscowość KOŁBASKOWO nr domu 58 kod pocztowy 72-001 poczta KOŁBASKOWO kraj POLSKA 2017-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105 MAJA 2015 R.2015-05-06 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 8 MARCA 2017 R., REP. A NR 1576/2017, NOTARIUSZ BEATA JANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU. ZMIANA §3.2017-07-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-05-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-05-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWIEC2015-05-06 do dziś
2. ImionaALEKSANDER JAN2015-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.550,00 ZŁ2015-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-05-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERZBICKA2015-05-06 do dziś
2. ImionaMARTA2015-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.450,00 ZŁ2015-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-05-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-05-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWIEC2015-05-06 do dziś
2. ImionaALEKSANDER JAN2015-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-05-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-05-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-05-06 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2016 okres OD 06.05.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
2data złożenia 13.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
3data złożenia 07.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-07 do dziś
4data złożenia 15.02.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-15 do dziś
5data złożenia 04.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-04 do dziś
6data złożenia 10.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.05.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.05.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów