ASSET+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-25 godz. 15:57:14
Numer KRS: 0000556812
Numer REGON: 361449252
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-05-06
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-12-11
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/13828/20/880]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSET+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-05-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2015-05-06 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. STEFANA BATOREGO nr domu 16 nr lokalu 1A kod pocztowy 80-251 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2015-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.04.2015, NOTARIUSZ GRAŻYNA WOJTOWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ ZBIGNIEW KUNDO I GRAŻYNA WOJTOWICZ SPÓŁKA CYWILNA, REP.A NR 2158/2015, AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-05-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-05-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRGO CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3603639272015-05-06 do dziś
4. Numer KRS0000534745 2015-05-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 PLN2015-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-05-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-05-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKOW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIDYBIŃSKI2020-12-11 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JACEK2020-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaREDWANZ2020-12-11 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKREFT2015-12-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ RYSZARD2015-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-12-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2015-05-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-05-06 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-05-06 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-05-06 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-05-06 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-05-06 do dziś
664 2 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-05-06 do dziś
764 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-05-06 do dziś
866 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2015-05-06 do dziś
970 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.08.2016 okres OD 06.05.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
2data złożenia 16.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
3data złożenia 03.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-03 do dziś
4data złożenia 15.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-15 do dziś
5data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.05.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-03 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-15 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.05.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-03 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-15 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów