EXOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000556412
Numer REGON: 361412680
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-05-04
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-04-12
Sygnatura akt[RDF/285794/21/294]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-05-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat GORLICKI gmina BOBOWA miejscowość BOBOWA2015-05-04 do dziś
2. Adresmiejscowość BOBOWA ulica UL. GRUNWALDZKA nr domu 59 kod pocztowy 38-350 poczta BOBOWA kraj POLSKA 2015-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.05.2015 R.2015-05-04 do dziś
209.11.2015 R. - REPERTORIUM A NR 6287/2015, NOTARIUSZ ALEKSANDRA TEFELSKA-BARSZCZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIANA § 5, § 6 W TEN SPOSÓB, ŻE DOTYCHCZASOWA TREŚĆ OTRZYMUJE OZNACZENIE UST. 1 ORAZ DODANY ZOSTAJE NOWY UST. 2.2016-01-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-05-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-05-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGALA2015-05-04 do dziś
2. ImionaJERZY KRZYSZTOF2015-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2016-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-05-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK ROGALA2015-05-04 do dziś
2. ImionaEWELINA2015-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2016-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-05-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2016-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport145000,00 ZŁ2016-01-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-05-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGALA2015-05-04 do dziś
2. ImionaJERZY KRZYSZTOF2015-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-05-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK ROGALA2015-05-04 do dziś
2. ImionaEWELINA2015-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-05-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.06.2016 okres OD 04.05.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
2data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
3data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
4data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
5data złożenia 21.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
6data złożenia 12.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.05.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.05.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE CZĘŚCI MAJĄTKU INNEJ SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2016-01-13 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia09.11.2015 R. PRZED NOTARIUSZEM ALEKSANDRĄ TEFELSKĄ-BARSZCZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI - FIRMA ROGALA SP. Z O.O. (KRS 0000576321) ORAZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI EXOR SP. Z O.O. (KRS 0000556412) PODJĘŁY UCHWAŁY OBJĘTE ODPOWIEDNIO: REP. A NR 6282/2015 ORAZ REP. A NR 6287/2015, NA PODSTAWIE ART. 541 § 1 I § 6 KSH W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁKI FIRMA ROGALA SP. Z O.O. W TRYBIE ART. 529 § 1 PKT 4) KSH, TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU FIRMA ROAGALA SP. Z O.O. (SPÓŁKA DZIELONA) W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA - ODDZIAŁU SPÓŁKI DZIELONEJ - FIRMA ROGALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI W BOBOWEJ - NA SPÓŁĘ PRZEJMUJĄCĄ - EXOR SP. Z O.O. (PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE). PODZIAŁ FIRMY ROGALA SP. Z O.O. NASTĘPUJE PRZEZ OBNIŻENIE KAPITAŁU ZAPASOWEGO, BEZ OBNIŻENIA KAPITAŁ ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI DZIELONEJ. W WYNIKU PODZIAŁU SPÓŁKI DZIELONEJ - FIRMA ROGALA SP. Z O.O., STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA W SPÓŁCE DZIELONEJ NIE ULEGNIE ZMIANIE. JEDNOCZEŚNIE NASTĄPI PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W EXOR SP. Z O.O. O KWOTĘ 45.000,00 ZŁ, TJ. DO KWOTY 50.000 ZŁ POPRZEZ UTWORZENIE 900 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 ZŁ KAŻDY, KTÓRE OBEJMĄ DOTYCHCZASOWI WSPÓLNICY FIRMY ROGALA SP. Z O.O. - JERZY ROGALA ORAZ EWELINA WÓJCIK-ROGALA. UDZIAŁY ZOSTAJĄ POKRYTE ZORGANIZOWANĄ CZĘŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI DZIELONEJ. NIE PRZEWIDZIANO DOPŁAT DLA WSPÓLNIKÓW EXOR SP. Z O.O., JAK RÓWNIEŻ DOPŁAT DLA WSPÓLNIKÓW FIRMA ROGALA SP. Z O.O., O KTÓRYCH MOWA W ART. 529 § 3 I 4 KSH.2016-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów