EDT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000556311
Numer REGON: 361476705
Numer NIP: 5213696212
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-05-06
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2019-10-11
Sygnatura akt[RDF/178874/19/833]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEDT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-03-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-05-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-05-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. NA UBOCZU nr domu 16 nr lokalu 63 kod pocztowy 02-791 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OBJĘTY AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM W DNIU 15 KWIETNIA 2015 ROKU PRZEZ NOTARIUSZA DANUTĘ KOŚKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 82/20152015-05-06 do dziś
211.02.2016 R., REP. A NR 551/2016, NOTARIUSZ W WARSZAWIE KRYSTIAN FAMURAT - ZMIANA § 1 UST.1 I § 5 UST.1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2016-03-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-05-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-05-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLIK2018-11-30 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ BOGUSŁAW2018-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2018-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-11-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-05-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, W TYM PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLIK2018-11-30 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2018-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-11-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2015-05-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-05-06 do dziś
264 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2015-05-06 do dziś
364 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-05-06 do dziś
464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-05-06 do dziś
569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2015-05-06 do dziś
670 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-05-06 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-05-06 do dziś
877 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.08.2019 okres OD 15.04.2015 DO 31.12.20152019-08-08 do dziś
2data złożenia 08.08.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-08 do dziś
3data złożenia 08.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-08 do dziś
4data złożenia 11.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.04.2015 DO 31.12.20152019-08-08 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-08 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-08 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 15.04.2015 DO 31.12.20152019-08-08 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-08 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-08 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów