ASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000556218
Numer REGON: 361390323
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-10-07
Sygnatura akt[RDF/253526/20/261]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-04-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-05-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. STANISŁAWOWSKA nr domu 47 kod pocztowy 54-611 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2018-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.04.20152015-04-30 do dziś
211.10.2016R., REPERTORIUM A NR 17823/2016, NOTARIUSZ SIMONA KRUKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI.2017-05-19 do dziś
301.07.2019 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY MATEUSZ KOWALSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY KRAWIECKIEJ 3 LOK.15-16, REPERTORIUM A NR 6807/2019 - ZMIENIONO §5, DODANO W §8 PO UST.2 USTĘP 32019-10-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-04-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaACTUS SPÓŁKA AKCYJNA2015-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0220828602015-04-30 do dziś
4. Numer KRS0000452276 2015-04-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyILOŚĆ UDZIAŁÓW: 33 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 3300,002015-04-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaACTUS - INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0213217202018-09-11 do dziś
4. Numer KRS0000362251 2018-09-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 (SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700 (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET) ZŁOTYCH2018-09-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBANIAK2019-10-15 do dziś
2. ImionaDAWID ALEKSANDER2019-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2019-10-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego7500,00 ZŁ2019-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBANIAK2019-10-15 do dziś
2. ImionaDAWID ALEKSANDER2019-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-10-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy161 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2015-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2016 okres OD 30.04.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
2data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-07 do dziś
3data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4data złożenia 12.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
5data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.04.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-07 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.04.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-07 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów