BUSINESS EXPERT J.JERZMANOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000556194
Numer REGON: 630117036
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-05-04
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-09-11
Sygnatura akt[RDF/238574/20/623]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-05-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 630117036 NIP 77811982412015-05-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS EXPERT J.JERZMANOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-05-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-05-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2015-05-04 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. ADAMA MICKIEWICZA nr domu 14 kod pocztowy 60-834 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2015-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.04.2015 R., NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 2/4, REP. A NR 3068/20152015-05-04 do dziś
206.06.2019 R., REP. A NR 11.576/2019, NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK KACZOROWSKI, ANNA POSPIESZYŃSKA S.C., ZMIENIONO § 7, § 8, § 9 UST. 4, § 10 UMOWY SPÓŁKI, DODANO § 9 UST. 5 DO UMOWY SPÓŁKI.2020-08-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-05-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2015-05-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI „BUSINESS EXPERT” Z.JERZMANOWSKI SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ BUSINESS EXPERT J.JERZMANOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 27.04.2015 R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JACKA KACZOROWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 3068/20152015-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„BUSINESS EXPERT” Z.JERZMANOWSKI SPÓŁKA JAWNA2015-05-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2015-05-04 do dziś
3. Numer w rejestrze0000127001 2015-05-04 do dziś
5. Numer REGON6301170362015-05-04 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJERZMANOWSKI2015-05-04 do dziś
2. ImionaJĘDRZEJ SZYMON2015-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-05-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-05-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-05-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-05-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJERZMANOWSKI2015-05-04 do dziś
2. ImionaZYGMUNT STANISŁAW2015-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-05-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2015-05-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-05-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-05-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-05-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej909,00 ZŁ2020-08-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego909,00 ZŁ2020-08-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego354,00 ZŁ2020-08-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-08-19 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego555,00 ZŁ2015-05-18 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego550,00 ZŁ2015-05-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-05-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJERZMANOWSKA2020-08-19 do dziś
2. ImionaIZABELLA BOGNA2020-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-08-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-08-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-08-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-08-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-08-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3.181,00 ZŁ2020-08-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.181,00 ZŁ2020-08-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.181,00 ZŁ2020-08-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-08-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-05-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2015-05-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJERZMANOWSKI2015-05-04 do dziś
2. ImionaJĘDRZEJ SZYMON2015-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJERZMANOWSKI2015-05-04 do dziś
2. ImionaZYGMUNT STANISŁAW2015-05-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-05-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-05-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-05-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-05-04 do dziś
258 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2015-05-04 do dziś
370 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-05-04 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-05-04 do dziś
577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-05-04 do dziś
677 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2015-05-04 do dziś
781 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2015-05-04 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2015-05-04 do dziś
982 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2015-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
2data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
3data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-30 do dziś
4data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
5data złożenia 11.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-30 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów