AT HOTEL DESIGN & SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000556057
Numer REGON: 361388295
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-03-22
Sygnatura akt[RDF/281713/21/533]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAT HOTEL DESIGN & SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-04-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat SŁUPECKI gmina SŁUPCA miejscowość SŁUPCA2015-04-30 do dziś
2. Adresmiejscowość SŁUPCA ulica UL. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO nr domu 26 kod pocztowy 62-400 poczta SŁUPCA kraj POLSKA 2018-04-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.04.2015R.2015-04-30 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.09.2016R., REP. A NR 4591/2016, NOTARIUSZ GRZEGORZ PODCZASIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO: §2 UMOWY SPÓŁKI, - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2016-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-04-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDERDA2015-04-30 do dziś
2. ImionaEMIL2015-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2015-04-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDERDA2016-11-14 do dziś
2. ImionaPAULINA2016-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2016-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETROWICZ2021-02-11 do dziś
2. ImionaJĘDRZEJ JÓZEF2021-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-02-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDERDA2016-11-14 do dziś
2. ImionaEMIL2016-11-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-11-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-11-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-04-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-04-30 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-04-30 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-04-30 do dziś
462 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2015-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.03.2016 okres OD 30.04.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
2data złożenia 03.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
3data złożenia 29.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
4data złożenia 04.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
5data złożenia 05.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
6data złożenia 07.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-07 do dziś
7data złożenia 22.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.04.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-07 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.04.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-26 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-07 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów