BUDINSTAL TECHNIKA GRZEWCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000555903
Numer REGON: 361004060
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-10-05
Sygnatura akt[RDF/251634/20/975]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3610040602015-04-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDINSTAL TECHNIKA GRZEWCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-04-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina LESZNO miejscowość WYGLĘDY2015-04-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WYGLĘDY ulica UL. STOŁECZNA nr domu 2 kod pocztowy 05-083 poczta ZABORÓW kraj POLSKA 2015-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.03.2015 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA TOMCZYK-PERŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA 05-082 BABICE NOWE, UL. WARSZAWSKA 189, REP. A NR 388/2015 ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.03.2015 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA TOMCZYK-PERŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA 05-082 BABICE NOWE, UL. WARSZAWSKA 189, REP. A NR 510/2015 - ZMIANA DOTYCZY PAR. 2, PAR. 6 UST. 12015-04-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-04-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJADCZAK2015-04-30 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PAWEŁ2015-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 ZŁ2015-04-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRIEGMANN2015-04-30 do dziś
2. ImionaWITOLD ZENON2015-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 ZŁ2015-04-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁOMCZEWSKI2015-04-30 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2015-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 ZŁ2015-04-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-30 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBASIEWICZ2015-04-30 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ BOLESŁAW2015-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 ZŁ2015-04-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2015-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJADCZAK2015-04-30 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PAWEŁ2015-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-04-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBASIEWICZ2015-04-30 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ BOLESŁAW2015-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-04-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2015-04-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2015-04-30 do dziś
208 POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2015-04-30 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-04-30 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-04-30 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2015-04-30 do dziś
652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2015-04-30 do dziś
753 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2015-04-30 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-04-30 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.09.2017 okres OD 30.04.2015 DO 31.12.20152017-09-29 do dziś
2data złożenia 22.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-14 do dziś
3data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
4data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
5data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.04.2015 DO 31.12.20152017-09-29 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-14 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.04.2015 DO 31.12.20152017-09-29 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-14 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów