INSTYTUT URZĄDZEŃ EKSTRAKCYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000555817
Numer REGON: 361375973
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-04-29
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-09-30
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/9795/22/248]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT URZĄDZEŃ EKSTRAKCYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-04-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MAKOWSKI gmina MAKÓW MAZOWIECKI miejscowość MAKÓW MAZOWIECKI2018-02-15 do dziś
2. Adresmiejscowość MAKÓW MAZOWIECKI ulica UL. ZREMBOWSKA nr domu 7 kod pocztowy 06-200 poczta MAKÓW MAZOWIECKI kraj POLSKA 2022-01-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMICHAL@SFE.COM.PL2018-02-15 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SFE.COM.PL2018-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.04.2015R.2015-04-29 do dziś
220-11-2017 R. REPERTORIUM A NR 4541/2017. NOTARIUSZ ZBIGNIEW BUKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA ZBIGNIEW BUKOWSKI, ANETA BUDNA- NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W MAKOWIE MAZOWIECKIM ZMIANA PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI I DODANIE PAR. 18 PO PAR. 17 29-11-2017 R. REPERTORIUM A NR 4716/2017. NOTARIUSZ ZBIGNIEW BUKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA ZBIGNIEW BUKOWSKI, ANETA BUDNA- NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W MAKOWIE MAZOWIECKIM ZMIANA PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI 18-01-2018 R. REPERTORIUM A NR 323/2018. NOTARIUSZ ZBIGNIEW BUKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA ZBIGNIEW BUKOWSKI, ANETA BUDNA- NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W MAKOWIE MAZOWIECKIM ZMIANA PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI2018-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-04-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-04-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ2019-07-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUE GRANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1471820562018-02-15 do dziś
4. Numer KRS0000505184 2018-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-02-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRLIŃSKI2019-07-25 do dziś
2. ImionaJAN2019-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2019-07-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2018-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-04-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRLIŃSKI2019-07-25 do dziś
2. ImionaJAN2019-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄD2019-07-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLUCZEK2015-04-29 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2015-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-04-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŁUCKI2015-04-29 do dziś
2. ImionaPIOTR2015-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-04-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-04-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 4 PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2022-09-30 do dziś
221 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2022-09-30 do dziś
311 0 PRODUKCJA NAPOJÓW2022-09-30 do dziś
410 3 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2022-09-30 do dziś
510 6 WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH2022-09-30 do dziś
610 4 PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO2022-09-30 do dziś
710 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2022-09-30 do dziś
846 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-09-30 do dziś
974 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2022-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.07.2016 okres OD 27.04.2015 DO 31.12.20152016-12-06 do dziś
2data złożenia 25.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-15 do dziś
3data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
5data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
6data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
7data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
8data złożenia 07.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
9data złożenia 14.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-14 do dziś
10data złożenia 30.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.04.2015 DO 31.12.20152016-12-06 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-15 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-04 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-14 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.04.2015 DO 31.12.20152016-12-06 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-15 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-04 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów