ARTBAU SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000555810
Numer REGON: 361383010
Numer NIP: 1182108286
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-04-29
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2016-03-21
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/10176/16/780]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTBAU SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-04-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-04-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MIECZYSŁAWA WOLFKEGO nr domu 6 nr lokalu 44 kod pocztowy 01-494 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-03-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejP.ARMATYS@ARTBAU-SOLAR.PL2015-04-29 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ARTBAU-SOLAR.PL2015-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.03.2015 R. - SEBASTIAN SOROKO - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 1993/2015.2015-04-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-04-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-04-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARMATYS2015-04-29 do dziś
2. ImionaPIOTR RYSZARD2015-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH2015-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARMATYS2015-04-29 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA ROMANA2015-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH2015-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLAK2015-04-29 do dziś
2. ImionaJACEK ANDRZEJ2015-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁOTYCH2015-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-29 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSMÓLSKI2015-04-29 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW GRZEGORZ2015-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁOTYCH2015-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-04-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARMATYS2015-04-29 do dziś
2. ImionaPIOTR RYSZARD2015-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-04-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLAK2015-04-29 do dziś
2. ImionaJACEK ANDRZEJ2015-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-04-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSMÓLSKI2015-04-29 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW GRZEGORZ2015-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-04-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-04-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2015-04-29 do dziś
235 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-04-29 do dziś
325 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2015-04-29 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-04-29 do dziś
571 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2015-04-29 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2015-04-29 do dziś
735 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2015-04-29 do dziś
833 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2015-04-29 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów