EXDEV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000555724
Numer REGON: 361376895
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-04-29
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-06-30
Sygnatura akt[RDF/215334/20/916]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXDEV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-04-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2015-04-29 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA nr domu 40 nr lokalu 1 kod pocztowy 90-135 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2019-12-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.04.2015 R., REP. A NR 2194/2015, NOTARIUSZ AGNIESZKA WRÓBLEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI2015-04-29 do dziś
216.11.2016 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA WROBLEWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 8982/2016 - ZMIANA § 1 - § 27 UMOWY SPÓŁKI2017-01-20 do dziś
330.11.2017 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA WRÓBLEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 13330/2017: - WYKREŚLENIE § 5 UMOWY SPÓŁKI - ZMIANA NUMERACJI DOTYCHCZASOWYCH §6 - § 14 NA ODPOWIEDNIO § 5 - § 13 - ZMIANA DOTYCHCZASOWEGO § 10 UST. 9 UMOWY SPÓŁKI (KTÓRY PO POWYŻSZEJ ZMIANIE BĘDZIE STANOWIŁ § 9 UST. 9)2018-03-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-04-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-04-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOŻDŻYŃSKI2015-04-29 do dziś
2. ImionaDANIEL2015-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁOTYCH2015-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKI2017-02-16 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2017-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9000,00 ZŁ2017-02-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWPINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3690419932018-10-25 do dziś
4. Numer KRS0000710734 2018-10-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały62 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.000 ZŁ2018-10-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2017-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2015-04-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-04-29 do dziś
261 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2015-04-29 do dziś
361 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2015-04-29 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-04-29 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-04-29 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-04-29 do dziś
763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-04-29 do dziś
863 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-04-29 do dziś
964 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.03.2016 okres OD 23.04.2015 DO 31.12.20152016-03-30 do dziś
2data złożenia 30.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
3data złożenia 07.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-07 do dziś
4data złożenia 08.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-08 do dziś
5data złożenia 04.12.2019 okres OD 01.01.2019 DO 25.11.20192019-12-04 do dziś
6data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.04.2015 DO 31.12.20152016-03-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-07 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.04.2015 DO 31.12.20152016-03-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 26.11.2019 R. NR 3 W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA JEJ LIKWIDACJI, ZAWARTA W AKCIE NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZED NOTARIUSZEM RENATĄ IZDEBSKĄ-SKWARĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, W DNIU 26.11.2019 R. - REPERTORIUM A NR 15784/2019 , 26.11.20192019-12-18 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI2019-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoPOGROSZEWSKI2019-12-18 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2019-12-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów