CUBIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000555249
Numer REGON: 361359721
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-04-27
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-05-11
Sygnatura akt[RDF/380496/22/589]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUBIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-04-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2015-04-27 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica KNIEWSKA nr domu 5 kod pocztowy 70-846 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2015-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 31 MARCA 2015 R., REPERTORIUM A NR 6047/2015, NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE.2015-04-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-04-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-04-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUBIC MODULSYSTEM A/S2015-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000.000,00 ZŁ2015-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-04-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego3000000,00 ZŁ2015-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-04-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z CO NAJMNIEJ DWÓCH OSÓB ZASADY REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ NASTĘPUJĄCE: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2015-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRISTRUP2015-04-27 do dziś
2. ImionaJESPER2015-04-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-04-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNUDSEN MOLLER2015-04-27 do dziś
2. ImionaJACOB2015-04-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-04-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIELSEN2015-04-27 do dziś
2. ImionaMICHAEL FLEMMING2015-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-04-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy127 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-04-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2015-04-27 do dziś
235 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-04-27 do dziś
335 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.04.2017 okres OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-06-06 do dziś
2data złożenia 20.06.2017 okres OD 31.03.2015 DO 30.09.20152017-12-04 do dziś
3data złożenia 26.09.2018 okres OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-09-26 do dziś
4data złożenia 16.04.2019 okres OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-04-16 do dziś
5data złożenia 08.04.2020 okres OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-04-08 do dziś
6data złożenia 30.03.2021 okres OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-03-30 do dziś
7data złożenia 11.05.2022 okres OD 01.10.2020 DO 30.09.20212022-05-11 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-03-30 do dziś
2OD 01.10.2020 DO 30.09.20212022-05-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-06-06 do dziś
2OD 31.03.2015 DO 30.09.20152017-12-04 do dziś
3OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-09-26 do dziś
4OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-04-16 do dziś
5OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-04-08 do dziś
6OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-03-30 do dziś
7OD 01.10.2020 DO 30.09.20212022-05-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-06-06 do dziś
2OD 31.03.2015 DO 30.09.20152017-12-04 do dziś
3OD 01.10.2016 DO 30.09.20172018-09-28 do dziś
4OD 01.10.2017 DO 30.09.20182019-04-16 do dziś
5OD 01.10.2020 DO 30.09.20212022-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów