TANTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000555159
Numer REGON: 361346612
Numer NIP: 7412129161
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-04-24
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-07-10
Sygnatura akt[RDF/528974/23/545]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-04-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OSTRÓDZKI gmina MORĄG miejscowość WILNOWO2015-04-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WILNOWO nr domu 63 kod pocztowy 14-300 poczta MORĄG kraj POLSKA 2015-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.03.2015R., NOTARIUSZ TERESA ZIÓŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNKU, REP. A NR 1043/20152015-04-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-04-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-04-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTASZCZYK2015-04-24 do dziś
2. ImionaPIOTR2015-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00ZŁ2015-04-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAFALSKI2015-04-24 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JAKUB2015-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00ZŁ2015-04-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-04-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAFALSKI2015-04-24 do dziś
2. ImionaJANUSZ JÓZEF2015-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-04-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH2015-04-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-04-24 do dziś
246 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2015-04-24 do dziś
346 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2015-04-24 do dziś
446 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2015-04-24 do dziś
546 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2015-04-24 do dziś
646 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2015-04-24 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-04-24 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-04-24 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2015 okres OD 24.04.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
2data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
3data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
4data złożenia 22.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-22 do dziś
5data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
6data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
7data złożenia 22.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
8data złożenia 10.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.04.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-22 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.04.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-22 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów