A-M SERVICE MIROSŁAW BŁAŻEJOWSKI ANDRZEJ PUC SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000555040
Numer REGON: 361345529
Numer NIP: 9910500483
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-04-24
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-05-17
Sygnatura akt[RDF/488222/23/215]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2015-04-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-M SERVICE MIROSŁAW BŁAŻEJOWSKI ANDRZEJ PUC SPÓŁKA JAWNA2015-04-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-04-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLSKI gmina KOMPRACHCICE miejscowość WAWELNO2015-04-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WAWELNO ulica UL. NOWOWIEJSKA nr domu 35 kod pocztowy 46-070 poczta KOMPRACHCICE kraj POLSKA 2015-04-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAM-SERVICE. PL2016-09-27 do dziś
4. Adres strony internetowejBIURO@AM-SERVICE.PL2016-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.04.2015R.2015-04-24 do dziś
216.09.2016R., ZMIENIONO §2 UST.3 UMOWY SPÓŁKI2016-09-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-04-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁAŻEJOWSKI2015-04-24 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2015-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-04-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-04-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-04-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-04-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUC2015-04-24 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2015-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-04-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-04-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-04-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-04-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-04-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2015-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁAŻEJOWSKI2015-04-24 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2015-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUC2015-04-24 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2015-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2015-04-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-04-24 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-04-24 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-04-24 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2015-04-24 do dziś
543 31 Z TYNKOWANIE2015-04-24 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-04-24 do dziś
777 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2015-04-24 do dziś
841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-09-27 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 24.04.2015 DO 31.12.20152018-03-29 do dziś
2OD 24.04.2015 DO 31.12.20152018-03-29 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-29 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-17 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-05-17 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-17 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów