GSF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000554938
Numer REGON: 361343051
Numer NIP: 6452542754
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-04-24
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-07-11
Sygnatura akt[RDF/404303/22/215]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-04-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TARNOGÓRSKI gmina TARNOWSKIE GÓRY miejscowość TARNOWSKIE GÓRY2019-09-18 do dziś
2. Adresmiejscowość TARNOWSKIE GÓRY ulica UL. SZAFRANOWA nr domu 3 kod pocztowy 42-680 poczta TARNOWSKIE GÓRY kraj POLSKA 2019-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.03.2015 R. - NOTARIUSZ SZYMON KOŁODZIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWSKICH GÓRACH, REP.A NR 1.910/20152015-04-24 do dziś
24.11.2016 R. ZASTĘPCA NOTARIALNY EWELINA WYRAZ - ZASTĘPCA NOTARIUSZA JACKA WIECZORKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWSKICH GÓRACH, REPERTORIUM A NR 9595/2016 - DODANO § 142017-03-01 do dziś
319.06.2019 R. - REP.A NR 3679/2019, NOTARIUSZ SZYMON KOŁODZIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWSKICH GÓRACH - ZMIANA §3 UMOWY SPÓŁKI2019-09-18 do dziś
428.01.2022 R., NOTARIUSZ SZYMON KOŁODZIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWSKICH GÓRACH, REP. A NR 737/2022 - ZMIENIONO: §42022-02-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-04-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-04-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEICHENLAUB2015-04-24 do dziś
2. ImionaOTTO HUBERT2015-04-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ2016-04-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIG2015-04-24 do dziś
2. ImionaDETLEF HEINO2015-04-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ2016-04-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAMERSCHLAGER2015-04-24 do dziś
2. ImionaFRANZ LOTHAR2015-04-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ2016-04-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-24 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBASTERT2015-04-24 do dziś
2. ImionaUWE2015-04-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ2016-04-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-24 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROMIN2016-04-22 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW ŁUKASZ2016-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ2016-04-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-04-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-04-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2015-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAMERSCHLAGER2015-04-24 do dziś
2. ImionaFRANZ LOTHAR2015-04-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-04-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROMIN2015-04-24 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW ŁUKASZ2015-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-04-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-04-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2015-04-24 do dziś
252 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2015-04-24 do dziś
352 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2015-04-24 do dziś
452 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2015-04-24 do dziś
577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2022-02-07 do dziś
677 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2022-02-07 do dziś
777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.03.2016 okres OD 30.03.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
2data złożenia 19.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
3data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
4data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
5data złożenia 30.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-30 do dziś
6data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
7data złożenia 11.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.03.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-30 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.03.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-30 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów