HESSIAN AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000554928
Numer REGON: 361356852
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-04-27
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-03-22
Sygnatura akt[RDF/372674/22/836]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHESSIAN AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-04-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat KĘTRZYŃSKI gmina KĘTRZYN miejscowość KĘTRZYN2015-04-27 do dziś
2. Adresmiejscowość KĘTRZYN ulica UL. ROMUALDA MIELCZARSKIEGO nr domu 1A kod pocztowy 11-400 poczta KĘTRZYN kraj POLSKA 2015-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.03.2015R., REP.A NR 912/2015, NOTARIUSZ JOANNA BRUNKE-PALUCH, KANCELARIA NOTARIALNA W GIŻYCKU2015-04-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-04-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-04-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOSTAK2015-04-27 do dziś
2. ImionaKATARZYNA JADWIGA2015-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.900,00 ZŁ2015-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-04-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2015-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOSTAK2015-04-27 do dziś
2. ImionaKATARZYNA JADWIGA2015-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-04-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoIDZIKOWSKI2015-04-27 do dziś
2. ImionaADAM2015-04-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-04-27 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2015-04-27 do dziś
21. NazwiskoSZOSTAK2015-04-27 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2015-04-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-04-27 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2015-04-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy180 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2015-04-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-04-27 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-04-27 do dziś
380 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2015-04-27 do dziś
481 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2015-04-27 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2015-04-27 do dziś
646 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2015-04-27 do dziś
746 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2015-04-27 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-04-27 do dziś
947 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2016 okres OD 27.04.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
2data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
3data złożenia 17.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-18 do dziś
4data złożenia 02.11.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-04 do dziś
5data złożenia 22.03.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-22 do dziś
6data złożenia 22.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.04.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-26 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.04.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-19 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-17 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów