BUDART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000554851
Numer REGON: 361342755
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-04-23
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-10-07
Sygnatura akt[RDF/253363/20/560]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-04-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-04-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-04-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CHORZÓW gmina CHORZÓW miejscowość CHORZÓW2015-04-23 do dziś
2. Adresmiejscowość CHORZÓW ulica UL. KS. JANA GAŁECZKI nr domu 41-500 nr lokalu 30 kod pocztowy 41-500 poczta CHORZÓW kraj POLSKA 2015-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.01.2015R. NOTARIUSZ BARTOSZ PASZEK KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE UL. WOLNOŚCI 39/9 REP.A NR 300/II/20152015-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-04-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBICA2015-04-23 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW JERZY2015-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-04-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2015-04-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-04-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-04-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-04-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00 ZŁ2019-12-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00 ZŁ2019-12-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000ZŁ2015-04-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-23 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2019-12-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-12-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2427765752015-04-23 do dziś
4. Numer KRS0000403284 2015-04-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-04-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA BUDART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE (UL.GAŁECZKI 30, 41-500 CHORZÓW) REGON 242776575, KRS 0000403284. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIONY JEST ZARZĄD . DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. OBECNIE ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA JEST JEDNOOSOBOWY I SKŁADA SIĘ Z PREZESA ZARZĄDU , KTÓRYM JEST PAN JAROSŁAW KUBICA, PESEL 710728001172019-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2427765752015-04-23 do dziś
4. Numer KRS0000403284 2015-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-04-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-04-23 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-04-23 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-04-23 do dziś
464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-04-23 do dziś
569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-04-23 do dziś
670 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2015-04-23 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2016 okres OD 23.04.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
2data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
3data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
4data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
5data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.04.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów