HARTMANN PROFESSIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000554820
Numer REGON: 361332573
Numer NIP: 9671364627
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-04-23
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-11-29
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/12150/21/860]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHARTMANN PROFESSIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-04-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2015-04-23 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. JANA KAROLA CHODKIEWICZA nr domu 15 kod pocztowy 85-065 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2016-11-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejPL@HARTMANN-INT.EU2015-05-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.03.2015 JOANNA TRZECIAK - KASIORKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZUBINIE PRZY UL. 3 MAJA 27/8, REPERTORIUM A NUMER 1199/20152015-04-23 do dziś
221.10.2016 R., REP. A NR 5719/2016, NOTARIUSZ MAGDALENA ROBAKOWSKA - TRZECIAK, KANCELARIA NOTARIALNA UL. 3 MAJA 27/8, 89-200 SZUBIN, ZMIANA § 2, § 5, § 6.2016-11-30 do dziś
309.03.2017R., REPERTORIUM A NR 1134/2017, NOTARIUSZ MAGDALENA ROBAKOWSKA-TRZECIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZUBINIE UL. 3 MAJA 27/8 - §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13, §14, § 15, § 162017-05-31 do dziś
422.08.2019 R., REPERTORIUM A NR 5484/2019, NOTARIUSZ KATARZYNA REWERS-WYKA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 8/1, 85-054 BYDGOSZCZ - ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI2019-10-01 do dziś
504.11.2021 R., REPERTORIUM A NUMER 9246/2021, NOTARIUSZ KATARZYNA REWERS-WYKA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 8/1, 85-054 BYDGOSZCZ - ZMIANA § 5 I § 11 UMOWY SPÓŁKI2021-11-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-04-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-04-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKI2015-04-23 do dziś
2. ImionaMAREK STEFAN2015-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ2019-10-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5500,00 ZŁ2016-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-04-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2015-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKA2018-11-09 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MARIA2016-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-11-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2019-10-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-04-23 do dziś
228 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-04-23 do dziś
333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2015-04-23 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-04-23 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-04-23 do dziś
662 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-04-23 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-04-23 do dziś
828 93 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW2016-11-30 do dziś
925 21 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA2021-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
2data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
3data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
4data złożenia 31.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
5data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
6data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów