TAMTA RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000554818
Numer REGON: 361355083
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-04-23
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-08-24
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/13669/23/372]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMTA RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-04-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat GÓROWSKI gmina GÓRA miejscowość GÓRA2015-04-23 do dziś
2. Adresmiejscowość GÓRA ulica UL. POZNAŃSKA nr domu 23B kod pocztowy 56-200 poczta GÓRA kraj POLSKA 2015-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI - AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.03.2015 R., NOTARIUSZ IRENEUSZ WELEDA, KANCELARIA NOTARIALNA W GÓRZE PRZY UL. MICKIEWICZA 1, REP. A NR 1140/20152015-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-04-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-04-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANUŚ2015-04-23 do dziś
2. ImionaPIOTR2015-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET ZŁOTYCH)2015-04-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-04-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY LUB WIELOOSOBOWY. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIDCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2015-04-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2015-04-23 do dziś
238 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2015-04-23 do dziś
338 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2015-04-23 do dziś
439 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2015-04-23 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
2data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-19 do dziś
3data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-20 do dziś
4data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-21 do dziś
5data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-21 do dziś
6data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-19 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-20 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-21 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-21 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów