A.D.M. SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-10-18 godz. 16:02:01
Numer KRS: 0000553556
Numer REGON: 361278135
Numer NIP: 6832085731
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-04-16
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-09-30
Sygnatura akt[RDF/337579/21/721]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2015-04-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.D.M. SPÓŁKA AKCYJNA2015-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-04-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-11-08 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica RYNEK DĘBNICKI nr domu 12 nr lokalu 4A kod pocztowy 30-319 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125.03.2015 R., REPERTORIUM A NR 2663/2015, NOTARIUSZ WALDEMAR WAJDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 36/42015-04-16 do dziś
230.10.2019 R., REP. A NR 8306/2019, NOTARIUSZ MARTA CZERNICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIANA § 22019-11-08 do dziś
327.01.2021R., REP. A NR 947/2021, NOTARIUSZ WALDEMAR WAJDA KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIANA §6 STATUTU2021-03-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-04-16 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2015-04-16 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2015-04-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2015-04-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2015-04-16 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2015-04-16 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2015-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2015-04-16 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002015-04-16 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-04-16 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2015-04-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-04-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKUTECZNA REPREZENTACJA SPÓŁKI WYKONYWANA JEST PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU ALBO SAMOISTNEGO PROKURENTA2015-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOTYL2015-04-16 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2015-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-04-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2015-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBOROŃ2015-04-16 do dziś
2. ImionaPIOTR MARCIN2015-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-04-16 do dziś
21. NazwiskoGÓRCZYK2015-04-16 do dziś
2. ImionaJAKUB PAWEŁ2015-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-04-16 do dziś
31. NazwiskoPOLAŃSKA2015-04-16 do dziś
2. ImionaANNA2015-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKUBATY2016-03-30 do dziś
2. ImionaKAROLINA MARIA2016-03-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-03-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-03-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2021-08-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-08-18 do dziś
281 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2015-04-16 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-04-16 do dziś
468 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2015-04-16 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-04-16 do dziś
641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-04-16 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-04-16 do dziś
843 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-04-16 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2016 okres OD 25.03.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
2data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
3data złożenia 10.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
4data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
5data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
6data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 25.03.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.03.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 25.03.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów