„OKOMED MAREK DĘBSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA”

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000553549
Numer REGON: 361289245
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-07-28
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-07-28
Sygnatura akt[RDF/229355/20/933]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-04-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„OKOMED MAREK DĘBSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA”2015-04-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-04-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat PSZCZYŃSKI gmina GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ miejscowość GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ2015-04-17 do dziś
2. Adresmiejscowość GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ ulica UL. UZDROWISKOWA nr domu 82 kod pocztowy 43-230 poczta GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ kraj POLSKA 2015-04-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMARDEB@OP.PL2015-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 19.01.2015R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W TYCHACH PRZY UL. GROTA-ROWECKIEGO 42 PRZED NOTARIUSZEM KRYSTYNĄ STĘPIEŃ - JASIŃSKĄ, REPERTORIUM A NUMER 197/20152015-04-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-04-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĘBSKI2015-04-17 do dziś
2. ImionaMAREK2015-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-04-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-04-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-04-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-04-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2015-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALUBA DĘBSKA2015-04-17 do dziś
2. ImionaILONA JOLANTA2015-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-04-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-04-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-04-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-04-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2015-04-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00ZŁ2015-04-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00ZŁ2015-04-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2015-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00ZŁ2015-04-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2015-04-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-04-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPEREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JAKO PEŁNOMOCNIK. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2015-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĘBSKI2015-04-17 do dziś
2. ImionaMAREK2015-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2015-04-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2015-04-17 do dziś
286 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2015-04-17 do dziś
386 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2015-04-17 do dziś
486 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2015-04-17 do dziś
586 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2015-04-17 do dziś
686 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-04-17 do dziś
747 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2016 okres OD 17.04.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
2data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-18 do dziś
3data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
4data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
5data złożenia 28.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.04.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-18 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów