A.DRĄGOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000553221
Numer REGON: 361280511
Numer NIP: 5252615175
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-04-14
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-07-04
Sygnatura akt[RDF/520164/23/419]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.DRĄGOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-04-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-04-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PLAC KONSTYTUCJI nr domu 5 nr lokalu 31 kod pocztowy 00-657 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-01-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAD@DRAGOWSKI.PL2015-08-28 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.DRAGOWSKI.PL2015-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.04.20152015-04-14 do dziś
223.06.2015 R. REPERTORIUM A NR 7151/2015 KRZYSZTOF ŁASKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI - NOTARIUSZ, JOANNA DECZKOWSKA - NOTARIUSZ NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, WARSZAWA (00-028), UL. BRACKA 18 LOK. 5 ZMIANA: §5, §6, §9, §162015-08-28 do dziś
315.01.2020R., REP. A NR 363/2020, NOTARIUSZ KRZYSZTOF ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §14 UMOWY SPÓŁKI2020-07-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-04-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-04-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRĄGOWSKI2023-04-03 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2023-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały89500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.475.000,00 ZŁ2023-04-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-04-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego4500000,00 ZŁ2015-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport14495000,00 ZŁ2015-08-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-04-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKUREMNTEM2020-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRĄGOWSKI2015-08-28 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2015-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2015-08-28 do dziś
PREZES ZARZĄDU2023-04-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-04-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.04.2016 okres OD 21.04.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
2data złożenia 03.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-13 do dziś
3data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-20 do dziś
4data złożenia 13.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-13 do dziś
5data złożenia 12.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-12 do dziś
6data złożenia 30.06.2021 okres OD 31.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
7data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
8data złożenia 04.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.04.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-13 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-20 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.04.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-13 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów