BUDO-HURT 2 DAWEDOWSKA I PROSZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000553093
Numer REGON: 361264280
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-04-14
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-06-11
Sygnatura akt[RDF/297965/21/340]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2015-04-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDO-HURT 2 DAWEDOWSKA I PROSZKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA2015-04-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-04-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina STARGARD SZCZECIŃSKI miejscowość STARGARD SZCZECIŃSKI2015-04-14 do dziś
2. Adresmiejscowość STARGARD SZCZECIŃSKI ulica UL. USŁUGOWA nr domu 1A kod pocztowy 73-110 poczta STARGARD SZCZECIŃSKI kraj POLSKA 2015-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 25 MARCA 2015 R.2015-04-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-04-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROSZKIEWICZ2015-04-14 do dziś
2. ImionaBOŻENA2015-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-04-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-04-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROSZKIEWICZ2015-04-14 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2015-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-04-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-04-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-04-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-04-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAWEDOWSKA2015-04-14 do dziś
2. ImionaDOROTA2015-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-04-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-04-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-04-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-04-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-04-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2015-04-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROSZKIEWICZ2015-04-14 do dziś
2. ImionaBOŻENA2015-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROSZKIEWICZ2015-04-14 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2015-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAWEDOWSKA2015-04-14 do dziś
2. ImionaDOROTA2015-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-04-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-04-14 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-04-14 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-04-14 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów