SYGNITE SPÓŁKA AKCYJNA NOVICOM SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000552632
Numer REGON: 361265718
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-04-09
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-03-16
Sygnatura akt[RDF/472786/23/952]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2015-04-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSYGNITE SPÓŁKA AKCYJNA NOVICOM SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-11-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-04-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-04-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MODLIŃSKA nr domu 199A nr lokalu 21 kod pocztowy 03-122 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-11-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@NOVICOM.PL2018-11-09 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.NOVICOM.PL2018-11-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.03.2015 R., NOTARIUSZ KINGA NAŁĘCZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. BOYA-ŻELEŃSKIEGO 6 LOK. 26, REP. A NR 2631/2015 02.04.2015 R., NOTARIUSZ ANNA KOTUNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. KOPERNIKA 30, REP. A NR 1494/2015 - § 3 SKREŚLA SIĘ PKT 21, W ZWIĄZKU Z TYM PKT OD 22 DO 31 OTRZYMUJĄ NUMERACJĘ OD 21 DO 30. - W § 6 USTĘPY OD 3 DO 6 ZOSTAJĄ OZNACZONE ODPOWIEDZNIO JAKO USTĘPY OD 2 DO 5.2015-04-09 do dziś
29 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU, REPERTORIUM A NR 5782/2018, NOTARIUSZ AGNIESZKA TARAS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI.2018-11-09 do dziś
318.02.2020 R., REP. A NR 869/2020, NOTARIUSZ AGNIESZKA TARAS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §§ 7, 8, 9, 12, 11 UMOWY SPÓŁKI2020-05-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-04-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYGNITE SPÓŁKA AKCYJNA2018-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3623857902018-11-09 do dziś
4. Numer KRS0000572792 2018-11-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYGNITE SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3631886722019-02-05 do dziś
4. Numer KRS0000590370 2019-02-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-02-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20.100 ZŁ2020-05-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego60.100 ZŁ2020-05-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁ2020-05-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-05-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-04-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU WIĘKSZEJ LICZBY KOMPLEMENTARIUSZY KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2018-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYGNITE SPÓŁKA AKCYJNA2018-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3623857902018-11-09 do dziś
4. Numer KRS0000572792 2018-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-04-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2018-11-09 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-11-09 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-11-09 do dziś
433 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2018-11-09 do dziś
595 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2018-11-09 do dziś
661 TELEKOMUNIKACJA2018-11-09 do dziś
743 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2018-11-09 do dziś
874 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2018-11-09 do dziś
972 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2018-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2016 okres OD 09.04.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
2data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
3data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
4data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
5data złożenia 20.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-20 do dziś
6data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
7data złożenia 11.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-11 do dziś
8data złożenia 16.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.04.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-20 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-11 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-20 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów