EMPORIUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000552535
Numer REGON: 361270487
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-04-09
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-04-22
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/10731/21/83]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPORIUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-04-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-04-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO nr domu 4 nr lokalu 29 kod pocztowy 50-078 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2015-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.12.2014R., NOTARIUSZ AGNIESZKA SICIŃSKA-KAMIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15/1, REP. A NR 2579/2014.2015-04-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-04-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-04-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMEDOLIŃSKI2015-04-09 do dziś
2. ImionaDARIUSZ STANISŁAW2015-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH2015-04-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMEDOLIŃSKA2015-04-09 do dziś
2. ImionaEWA LUBA2015-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH2015-04-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASKOWSKI2015-04-09 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MIROSŁAW2015-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH2015-04-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-09 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄC2015-04-09 do dziś
2. ImionaLESZEK ADAM2015-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH2015-04-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-09 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCKA2015-04-09 do dziś
2. ImionaMAGDALENA BOGUMIŁA2015-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH2015-04-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-04-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2015-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMEDOLIŃSKA2015-04-09 do dziś
2. ImionaEWA LUBA2015-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-04-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCKA2015-04-09 do dziś
2. ImionaMAGDALENA BOGUMIŁA2015-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-04-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASKOWSKI2015-04-09 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MIROSŁAW2015-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-04-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAJĄC2015-04-09 do dziś
2. ImionaLESZEK ADAM2015-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-04-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2015-04-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-04-09 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-04-09 do dziś
363 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-04-09 do dziś
470 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2015-04-09 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-04-09 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-04-09 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-04-09 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-04-09 do dziś
985 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2015-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.05.2017 okres OD 09.04.2015 DO 31.12.20152017-11-14 do dziś
2data złożenia 07.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-07 do dziś
3data złożenia 07.01.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-07 do dziś
4data złożenia 07.01.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-01-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.04.2015 DO 31.12.20152017-11-14 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-07 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-01-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-07 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-01-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-03-312021-04-22 do dziś