BIEGAŃSCY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000552404
Numer REGON: 361211823
Numer NIP: 7851799768
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-04-08
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-11-15
Sygnatura akt[RDF/570672/23/776]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBIEGAŃSCY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-04-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BRODNICKI gmina BRODNICA miejscowość BRODNICA2015-04-08 do dziś
2. Adresmiejscowość BRODNICA ulica UL. STEFANA CZARNIECKIEGO nr domu 12 kod pocztowy 87-300 poczta BRODNICA kraj POLSKA 2015-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.04.2015 R.2015-04-08 do dziś
228.05.2018R.,REP. A NR 3371/2018, NOTARIUSZ MACIEJ MLECZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W BRODNICY PRZY UL. ŚW. JAKUBA 16, ZMIENIONO: § 2, § 4 UST. 1, DODANO: § 4 UST. 2.2018-07-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-04-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-04-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEGAŃSKI2015-04-08 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW PAWEŁ2015-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 000,00 ZŁ2015-04-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEGAŃSKI2015-04-08 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW STEFAN2015-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 000,00 ZŁ2015-04-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-08 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEGAŃSKA2015-04-08 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2015-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKŚCI 1 000,00 ZŁ2015-04-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-08 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEGAŃSKA2022-06-09 do dziś
2. ImionaMONIKA2015-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 000,00 ZŁ2015-04-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-04-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEGAŃSKI2015-04-08 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW PAWEŁ2015-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-04-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIEGAŃSKI2015-04-08 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW STEFAN2015-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-04-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-04-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-04-08 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-04-08 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-04-08 do dziś
446 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2015-04-08 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-04-08 do dziś
641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-07-24 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-07-24 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.05.2018 okres OD 08.04.2015 DO 31.12.20152018-05-25 do dziś
2data złożenia 01.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-01 do dziś
3data złożenia 01.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
4data złożenia 13.05.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-13 do dziś
5data złożenia 15.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-15 do dziś
6data złożenia 23.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
7data złożenia 15.11.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-15 do dziś
8data złożenia 15.11.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-11-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.04.2015 DO 31.12.20152018-05-25 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-01 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-13 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-15 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-09-09 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.04.2015 DO 31.12.20152018-05-25 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-01 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-13 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-15 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów