EXHODUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000552308
Numer REGON: 361198130
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-04-07
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2018-03-29
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/5394/18/176]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXHODUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-04-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TARNOGÓRSKI gmina TARNOWSKIE GÓRY miejscowość TARNOWSKIE GÓRY2015-04-07 do dziś
2. Adresmiejscowość TARNOWSKIE GÓRY kraj POLSKA 2017-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.04.20152015-04-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-04-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-04-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERMANIUK2017-05-22 do dziś
2. ImionaLIUBOMYR2017-05-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2017-05-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-03-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-04-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERMANIUK2017-05-22 do dziś
2. ImionaLIUBOMYR2017-05-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-05-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-04-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2015-04-07 do dziś
273 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-04-07 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-04-07 do dziś
441 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-04-07 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-04-07 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-04-07 do dziś
770 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-04-07 do dziś
878 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2015-04-07 do dziś
968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2016 okres OD 03.04.2015 DO 31.12.20152016-11-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.04.2015 DO 31.12.20152016-11-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.04.2015 DO 31.12.20152016-11-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów