INTELLIHANDLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000552307
Numer REGON: 361210841
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-04-08
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-04-18
Sygnatura akt[RDF/286759/21/705]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELLIHANDLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-04-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat SZAMOTULSKI gmina SZAMOTUŁY miejscowość SZAMOTUŁY2018-12-28 do dziś
2. Adresmiejscowość SZAMOTUŁY ulica UL. DWORCOWA nr domu 39 kod pocztowy 64-500 poczta SZAMOTUŁY kraj POLSKA 2018-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.03.2015 R., REP. A NR 1024/2015, NOTARIUSZ SZYMON LIS, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU UL. WYSPIAŃSKIEGO 2/62015-04-08 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.08.2018 R., REP. A NR 4238/2018 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA GRACJANA CEZAREGO NOWAKA W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 2/6 W POZNANIU, ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI.2018-12-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-04-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-04-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCORTI2015-04-08 do dziś
2. ImionaGABRIELE2015-04-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2015-04-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-04-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLORO2018-12-28 do dziś
2. ImionaMARCO2018-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały71 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.550,00 ZŁ2018-12-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-12-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-04-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLORO2018-12-28 do dziś
2. ImionaMARCO2018-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-12-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-04-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-04-08 do dziś
262 01 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-04-08 do dziś
333 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2015-04-08 do dziś
474 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2015-04-08 do dziś
543 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2015-04-08 do dziś
672 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-04-08 do dziś
762 02 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-04-08 do dziś
846 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2015-04-08 do dziś
933 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2015-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.08.2018 okres OD 02.03.2015 DO 31.12.20152018-10-24 do dziś
2data złożenia 29.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-24 do dziś
3data złożenia 29.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-24 do dziś
4data złożenia 21.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-21 do dziś
5data złożenia 18.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-18 do dziś
6data złożenia 18.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.03.2015 DO 31.12.20152018-10-24 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-24 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-24 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-21 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-18 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów