GRUSZECKA I PARTNERZY ADWOKACKA SPÓŁKA PARTNERSKA MG

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000551542
Numer REGON: 361206880
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-04-01
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2022-06-23
Sygnatura akt[RDF/392515/22/16]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2015-04-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUSZECKA I PARTNERZY ADWOKACKA SPÓŁKA PARTNERSKA MG2015-04-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-04-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-04-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 53 nr lokalu 2 kod pocztowy 50-011 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-02-18 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKANCELARIAGRUSZECKA@GMAIL.COM2015-04-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.02.2015R., 28.03.2015R. - ZMIENIONO §2 UST. 2.2015-04-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-04-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoGRUSZECKA2015-04-01 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARIA2015-04-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-04-01 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2015-04-01 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-04-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-04-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-04-01 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-04-01 do dziś
2
1. NazwiskoGRUSZECKA2015-04-01 do dziś
2. ImionaDAGMARA MAŁGORZATA2015-04-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-04-01 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2015-04-01 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-04-01 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-04-01 do dziś
3
1. NazwiskoNOWOŻENNY2015-04-01 do dziś
2. ImionaMARCIN2015-04-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-04-01 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2015-04-01 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2015-04-01 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-04-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-04-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ JEJ PARTNERZY, PRZY CZYM KAŻDY Z PARTNERÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2015-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZECKA2015-04-01 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARIA2015-04-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-04-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZECKA2015-04-01 do dziś
2. ImionaDAGMARA MAŁGORZATA2015-04-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-04-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWOŻENNY2015-04-01 do dziś
2. ImionaMARCIN2015-04-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2015-04-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-20 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów