ITG INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000551526
Numer REGON: 361243378
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-04-03
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-04-13
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/13268/21/561]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-04-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaITG INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-04-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-04-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KAROLA DICKENSA nr domu 27 nr lokalu 27 kod pocztowy 02-382 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-04-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuITG INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W RZEPINIE2021-04-13 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat SŁUBICKI gmina RZEPIN miejscowość RZEPIN2021-04-13 do dziś
3. Adresmiejscowość RZEPIN ulica UL. JANA KILIŃSKIEGO nr domu 33 kod pocztowy 69-110 poczta RZEPIN kraj POLSKA 2021-04-13 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.03.2015 R., KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ KUCEWICZ NOTARIUSZ, 02-382 WARSZAWA, UL.KAROLA DICKENSA 27 LOK.1, REP. A NR 2376/20152015-04-03 do dziś
227.09.2017R., REP. A NR 4938/2017, NOTARIUSZ ANDRZEJ KURCEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 1.1, § 4.12017-10-23 do dziś
315.06.2018R., REP.A NR 2859/2018, ZASTĘPCA NOTARIALNY MONIKA SULARZYCKA-DAŃKO, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANDRZEJA KUCEWICZA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §25 ORAZ §26.2018-07-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-04-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-04-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLANKEN2018-11-22 do dziś
2. ImionaNIELS2018-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ2018-11-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROTIUK2018-11-22 do dziś
2. ImionaANNA ZOFIA2018-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2018-11-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-04-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA PODPISÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2018-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROTIUK2018-07-10 do dziś
2. ImionaANNA ZOFIA2018-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-07-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLANKEN2017-10-23 do dziś
2. ImionaNIELS2017-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-10-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2017-10-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-10-23 do dziś
278 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2017-10-23 do dziś
378 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2017-10-23 do dziś
470 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2017-10-23 do dziś
552 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2017-10-23 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-10-23 do dziś
755 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2017-10-23 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2017-10-23 do dziś
982 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2017-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.07.2016 okres OD 03.04.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
2data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
3data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.04.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.04.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów