SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GRZYBOWSKA

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000551450
Numer REGON: 361246945
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-04-07
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2015-04-07
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/10362/15/54]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2015-04-07 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GRZYBOWSKA2015-04-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-04-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-04-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 9 nr lokalu 711 kod pocztowy 00-132 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPORZĄDZONY 11.02.20152015-04-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2015-04-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-04-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2015-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGOGÓŁ2015-04-07 do dziś
2. ImionaJACEK2015-04-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-04-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU2015-04-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-07 do dziś
21. NazwiskoGUMOWSKA2015-04-07 do dziś
2. ImionaURSZULA DOROTA2015-04-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-04-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU2015-04-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2015-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUMOWSKA2015-04-07 do dziś
2. ImionaURSZULA DOROTA2015-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANICKI2015-04-07 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MACIEJ2015-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALACHA2015-04-07 do dziś
2. ImionaDOMINIK JULIUSZ2015-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-07 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOTACZEK2015-04-07 do dziś
2. ImionaRAFAŁ FRANCISZEK2015-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-07 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOGÓŁ2015-04-07 do dziś
2. ImionaJACEK2015-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-04-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-04-07 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-04-07 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów