HIGHLANDER LIGNOWSKI, KUCIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000551369
Numer REGON: 361231330
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-04-02
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2022-04-15
Sygnatura akt[RDF/376842/22/457]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2015-04-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGHLANDER LIGNOWSKI, KUCIŃSKI SPÓŁKA JAWNA2015-04-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-04-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2019-01-24 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. STARE MIASTO nr domu 29/32 nr lokalu 15A kod pocztowy 10-026 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2019-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZOSTAŁA ZAWARTA W DNIU 24.02.2015R. WWE WROCŁAWIU.2015-04-02 do dziś
207.11.2018R. ZMIENIONO: §3, §5 UMOWY SPÓŁKI2019-01-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-04-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIGNOWSKI2015-04-02 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2015-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-04-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2015-04-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-04-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-04-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCIŃSKI2015-04-02 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2015-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-04-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-04-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-04-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-04-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2015-04-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2015-04-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCIŃSKI2015-04-02 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2015-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIGNOWSKI2015-04-02 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2015-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-04-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-04-02 do dziś
256 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2015-04-02 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-04-02 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-04-02 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-04-02 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-04-02 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-04-02 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-04-02 do dziś
911 0 PRODUKCJA NAPOJÓW2019-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-21 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-21 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-12 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-15 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-04-15 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów