ART WYSPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000551315
Numer REGON: 361133773
Numer NIP: 8551584805
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-31
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2019-05-19
Sygnatura akt[RDF/113189/19/795]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaART. WYSPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat ŚWINOUJŚCIE gmina ŚWINOUJŚCIE miejscowość ŚWINOUJŚCIE2015-03-31 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWINOUJŚCIE ulica UL. WOJSKA POLSKIEGO nr domu 49 nr lokalu 3 kod pocztowy 72-600 poczta ŚWINOUJŚCIE kraj POLSKA 2015-03-31 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejLAUIMIAU@GMAIL.COM2015-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130 MARCA 2015 R.2015-03-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-03-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁKIEWICZ2015-03-31 do dziś
2. ImionaADRIANA JULIA2015-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ.2015-03-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁKIEWICZ2015-03-31 do dziś
2. ImionaLAURA2015-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 500,00 ZŁ.2015-03-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-03-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁKIEWICZ2015-03-31 do dziś
2. ImionaLAURA2015-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-03-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2015-03-31 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-03-31 do dziś
356 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-03-31 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-31 do dziś
581 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2015-03-31 do dziś
696 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2015-03-31 do dziś
766 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2015-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-15 do dziś
2data złożenia 29.11.2017 okres OD 31.03.2015 DO 31.12.20152018-01-15 do dziś
3data złożenia 19.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-19 do dziś
4data złożenia 19.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-15 do dziś
2OD 31.03.2015 DO 31.12.20152018-01-15 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-15 do dziś
2OD 31.03.2015 DO 31.12.20152018-01-15 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów