BDX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000551277
Numer REGON: 361138240
Numer NIP: 8151799407
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-03-31
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-10-12
Sygnatura akt[RDF/256389/20/105]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBDX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-03-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2015-03-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2015-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat ŁAŃCUCKI gmina CZARNA miejscowość DĄBRÓWKI2015-03-31 do dziś
2. Adresmiejscowość DĄBRÓWKI nr domu 426A kod pocztowy 37-100 poczta ŁAŃCUT kraj POLSKA 2015-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 05.02.2015 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM PRZY UL.RYNEK 51/12 PRZED NOTARIUSZEM RENATĄ WŁODYKA, REP.A NR 184/20152015-03-31 do dziś
219.12.2019 R., REP. A NR 3546/2019, NOTARIUSZ MIŁOSZ MŁYNARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE; ZMIANA PAR. 2, PAR. 7 UST. 1 ORAZ PAR. 12 UMOWY SPÓŁKI2020-03-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2015-03-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2015-03-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĄCZKA2015-03-31 do dziś
2. ImionaJAN2015-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950 ZŁ2015-03-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2015-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2015-03-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2015-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĄCZKA2015-03-31 do dziś
2. ImionaJAN2015-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZADU2015-03-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-03-31 do dziś
239 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2020-03-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy137 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2020-03-10 do dziś
238 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2020-03-10 do dziś
338 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2020-03-10 do dziś
438 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2020-03-10 do dziś
538 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2020-03-10 do dziś
638 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2020-03-10 do dziś
746 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2020-03-10 do dziś
836 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2020-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2016 okres OD 31.03.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
2data złożenia 09.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
3data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
4data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
5data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 31.03.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 31.03.2015 DO 31.12.20152016-11-22 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów